Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školského zariadenia

Obec Dúbrava podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení § 6 ods.12. písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školského zariadenia.

 

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Čl. I.
ÚČEL A PREDMET

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v obci Dúbrava. Toto nariadenie určuje výšku dotácie v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dúbrava v období rokov 2010 a 2011

Čl. II.
DRUHY DOTÁCIÍ

Dotácie upravené v tomto nariadení zahŕňajú

a) dotáciu na pobyt dieťaťa v materskej škole

b) dotáciu na žiaka školského klubu detí

c) dotáciu na žiaka v zariadení školského stravovania


DRUHÁ ČASŤ
DOTÁCIE V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Čl. III.
DOTÁCIA NA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

 1. Obec Dúbrava na pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce poskytuje dotáciu na jedno dieťa vo výške sumou 1 204,675 € ročne.
 2. Dotáciu poskytne obec materskej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

 

Čl. IV.
DOTÁCIA NA ŽIAKA ŠKOLSKLÉHO KLUBU DETÍ

 

 1. Obec poskytne dotáciu na jedného žiaka školského klubu detí sumou 528,85 € ročne.
 2. Dotáciu poskytne obec materskej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

   


Čl. V.
DOTÁCIA NA ŽIAKA V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 1. Obec poskytne dotáciu na jedného žiaka v zariadení školského stravovania sumou 238,60 € ročne.
 2. Dotáciu poskytne obec materskej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

   


TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Dotáciu poskytne obec na kalendárny rok podľa počtu žiakov školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmenu výšky dotácie na žiaka školského stravovania v priebehu kalendárneho roka je možné uskutočniť prostredníctvom zmeny všeobecne záväzného nariadenia v závislosti od objemu finančných prostriedkov pridelených obci na financovanie školských zariadení.

 2. Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.

 3. Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.

 4. Nariadenie bolo zverejnené dňa

 5. Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave sa uznieslo na tomto nariadení dňa 15. 2. 2010

 6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 3. 3. 2010

   

 

Vladimír Janičina
Starosta obce
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka