Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN č.1/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Schválené: 15.2.2010

Účinnosť: 3.3.2010

Platné do: 16.7.2010

Nahradené: VZN 5/2010

Obec Dúbrava podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení § 20 ods. 3, § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods.. 6, § 116 ods. 6, 140 ods.9 a § 141 ods.. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva


Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava č. 1/2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Čl. I.
ÚČEL A PREDMET

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dúbrava a vzťahuje sa na povinného zákonného zástupcu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Čl. II.
DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok na činnosť školského klubu detí
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni


DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Čl. III.
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 €
 2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
 • rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • ktoré je umiestnené v zariadenia na základe rozhodnutia súdu


Čl. IV.
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,32 €.
 2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 3. Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiadať zriaďovateľa a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávke v hmotnej núdzi.

   


Čl. V.
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 1. Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov za jednotlivé jedlá                                                                                                               Materská škola                 Desiata     Obed    Olovrant    Úhrada
  Stravníci od 2 do 6 rokov    0,20 €      0,60 €     0,20 €        1 €
  Základná škola I. stupeň                   Obed                   Úhrada
  Od 6 do11 rokov                              0,83 €                   0,83 €
  Dospelí stravníci                              Obed                   Úhrada
  Stravníci                                         1 €                         1 €
 3. Príspevok podľa ods. 2 tohto článku sa uhrádza do 5. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý príspevok uhrádzaný.

   

 

TRETIA ČASŤ
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Čl. VI.

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná posledné tri pracovné dni predchádzajúce desiatemu februáru bežného roka od 14.00 hod. do 18.00 hod., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
 2. Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy a v dostatočnom predstihu tieto údaje zverejní na vstupe do budovy základnej školy, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa.

   


ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ustanovenia neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave sa uznieslo na tomto VZN dňa 15. 2. 2010
 3. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 3. 3. 2010

   

 

Vladimír Janičina
Starosta obce
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka