Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Preberanie kandidátnych listín

Kandidátnu listinu môže podať politická strana a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne.
Kandidátne listiny sa doručia zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Dúbrave - Veronike Baďovej, najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. 11.9.2018. 
Kandidátne listiny môžete odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Dúbrave nasledovne:
na Obecnom úrade v Dúbrave v čase:
Pondelok: 7.00 h - 12.00 hod. a  13.00 h – 16.00 hod.
Utorok: 7.00 h - 12.00 hod. a  13.00 h – 16.00 hod.
Streda: 7.00 h - 12.00 hod. a  13.00 h – 16.30 hod.
Štvrtok: 7.00 h - 12.00 hod. a  13.00 h – 16.00 hod.
Piatok: 7.00 h - 12.00 hod. -

Dňa 11.9.2018 od 16:00 hod do 24:00 hod na Obecný úrad v Dúbrave. Predtým je potrebné volať tel. číslo 0908 930 658.

Veronika Baďová
zapisovateľ MVK v Dúbrave


 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 31/2018 a č. 33/2018 zo dňa 30.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave bude mať celkom 9 poslancov, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú dňa 10. novembra 2018 je

obecdubravalm@imafex.sk

 

 
 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisieVytlačiť
 

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenoval starosta obce Dúbrava pre voľby do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 zapisovateľa miestnej volebnej komisie Mgr. Veroniku Baďovú

Kontaktné údaje Mgr. Veronika Baďová

sídlo: Obecný úrad, Dúbrava 191 032 12

Telefón: 044/5593251 mobil: 0908 930 658

email: obecdubravalm@imafex.sk


 
 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Dúbrava pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Obec Dúbrava podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Dúbrava 1258 obyvateľov.


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
    • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dúbrava


 

 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka