Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015
 PríjmyVýdavky
1. Bežný rozpočet368684,00234559,00
Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ79517,00167142,00
Transfery zo ŠR1799,001799,00
Spolu bežný rozpočet450000,00403500,00
2. Finančné operácie - splátka úveru ŠFRB0,004500,00
3. Kapitálový rozpočet0,0042000,00
SPOLU450000,00450000,00
Bežný rozpočet - príjmy
TransferRozpočet 2015Rozpočet 2016Rozpočet 2017
Základná škola79517,0079517,0079517,00
Stavebný1150,001150,001150,00
Životné prostredie 166,00166,00166,00
MK doprava67,0067,0067,00
Hlásenie pobytu416,00416,00416,00
SPOLU príjmy81316,0081316,0081316,00
Bežný rozpočet - príjmy
Číslo položkyNázovRozpočet 2015Rozpočet 2016Rozpočet 2017
 Daňové príjmy  
 Z toho:  
111003Výnos dane z príjmov poukázané samospráve280000,00280000,00280000,00
 Daň z nehnuteľností  
121001Daň z pozemkov7700,007700,007700,00
121002Daň zo stavieb15000,0015000,0015000,00
121003Daň z bytov300,00300,00300,00
 Dane za špeciálne služby  
133001Daň za psa1100,001100,001100,00
133006Daň za ubytovanie332,00332,00332,00
133012Daň za užívanie verej. priestr.600,00600,00600,00
133013Za komunálne a drobné stavebné odpady17000,0017000,0017000,00
    
 Nedaňové príjmy  
 Z toho:  
212002Nájom pozemkov15,0015,0015,00
212003Nájom z budov - slobodáreň, dom smútku4315,004315,004315,00
212003Nájom z bytov, rodinný dom15602,0015602,0015602,00
212003Nájom kultúrny dom2698,442698,442698,44
    
 ZŠ s MŠ Dúbrava vlastné príjmy  
223 002ŠJ réžia 2300,002300,002300,00
223002Príjmy MŠ školné1150,001150,001150,00
223002Príjmy školského klubu1162,001162,001162,00
212 003Nájom byt Zš751,56751,56751,56
    
 Poplatky za služby  
223001Vyhlásenie v miestnom rozhlase850,00850,00850,00
243Úroky z účt. finančn. hospodárenia500,00500,00500,00
221004Stavebný úrad, životné prostredie763,00763,00763,00
    
 Ostatné príjmy  
229003Cintorínske poplatky886,00886,00886,00
229200Ostatné poplatky2659,002659,002659,00
223 001Príjem za teplo a TÚV bytový dom č 55111000,0011000,0011000,00
223 003Zamestnanci za stravné lístky2000,002000,002000,00
    
 SPOLU príjmy368684,00368684,00368684,00
Bežný rozpočet - výdavky
Číslo položkyNázovRozpočet 2015Rozpočet 2016Rozpočet 2017
 Výdavky verejnej správy - spolu157870,00157870,00157870,00
610Mzdy69215,0069215,0069215,00
62Odvody do fondov23900,0023900,0023900,00
642006Členské príspevky - ekolog, zmol500,00500,00500,00
642 003Sociál. služby - domov dôchodcov príspevok0,000,000,00
631001Cestovné tuzemské2987,002987,002987,00
632001Obecný úrad - energie9000,009000,009000,00
632001Knižnica - energie600,00600,00600,00
632001Zdrav.stredisko - energie360,00360,00360,00
632001Športový areál pri škole - energie500,00500,00500,00
632001Bytovka 551 - energie122,00122,00122,00
632002Vodné720,00720,00720,00
632003Poštovné a telekomunikačné služby2190,002190,002190,00
633001Inetriérové vybavenie600,00600,00600,00
633004Prevádzkové prístroje a zariadenia1000,001000,001000,00
633006Všeobecný materiál4000,004000,004000,00
633009Knihy, časopisy, noviny200,00200,00200,00
633009Knižný fond100,00100,00100,00
633016Reprezentačné1593,001593,001593,00
635002Oprava výpočtovej techniky600,00600,00600,00
635001Oprava nábytku100,00100,00100,00
635006Údržba administratívnej budovy0,000,000,00
637003Propagácia, reklama, inzercia100,00100,00100,00
637004Všeobecné služby9900,009900,009900,00
637005Špeciálne služby3319,003319,003319,00
637012Poplatky, dane690,00690,00690,00
637014Stravovanie zamestnancov4200,004200,004200,00
637015Poistné996,00996,00996,00
637016Prídel do sociálneho fondu800,00800,00800,00
637026Odmeny poslancom2500,002500,002500,00
637027Dohoda o vykonaní práce4000,004000,004000,00
641006Príspevky do spoločných úradovní4000,004000,004000,00
637023Kolkové známky332,00332,00332,00
637001Školenia, kurzy, semináre600,00600,00600,00
637002Kultúra - folklórna skupina600,00600,00600,00
637002Spočenské akcie organizované obcou1990,001990,001990,00
    
  Transakcie verejného dlhu  
651002Splácanie úrokov z úveru - 10Bj5556,005556,005556,00
 SPOLU157870,00157870,00157870,00
    
 Požiarna ochrana - spolu2125,002125,002125,00
632001Energie66,0066,0066,00
633006Všeobecný materiál166,00166,00166,00
633010Odev, obuv332,00332,00332,00
633007Špeciálny materiál166,00166,00166,00
634001Palivo - PHM133,00133,00133,00
634003Poistenie100,00100,00100,00
635006Údržba požiarnej zbrojnice996,00996,00996,00
637001Školenie166,00166,00166,00
 SPOLU2125,002125,002125,00
    
 Správa a údržba ciest - spolu15850,0015850,0015850,00
 Letná údržba  
635 006Miestne komunikácie - všeobecný materiál6000,006000,006000,00
 Zimná údržba  
635 006Miestne komunikácie6500,006500,006500,00
634 004Prepravné350,00350,00350,00
637 004Všeobecné služby 3000,003000,003000,00
 SPOLU15850,0015850,0015850,00
    
 Ochrana životného prostredia  
 Nakladanie s odpadmi - spolu20700,0020700,0020700,00
637004Všeobecné služby18500,0018500,0018500,00
637012Poplatok za uloženie1500,001500,001500,00
633006Všeobecný materiál - zberné nádoby 700,00700,00700,00
 SPOLU20700,0020700,0020700,00
    
 Nakladanie s odpadovými vodami - spolu2050,002050,002050,00
632001Energie - ČOV nová + stará2000,002000,002000,00
637005Špeciálne služby50,0050,0050,00
633006Všeobecný materiál0,000,000,00
637027Dohoda o vykonaní práce0,000,000,00
 SPOLU2050,002050,002050,00
    
 Údržba zelene - spolu300,00300,00300,00
633006Všeobecný materiál100,00100,00100,00
637004Všeobecné služby0,000,000,00
633015Palivo - PHM200,00200,00200,00
 SPOLU300,00300,00300,00
    
 Bývanie a občianska vybavenosť  
 Verejné osvetlenie - spolu4100,004100,004100,00
632001Energie 1200,001200,001200,00
635006Údržba verejného osvetlenia600,00600,00600,00
633006Všeobecný materiál300,00300,00300,00
637027Dohoda o vykonaní práce2000,002000,002000,00
 SPOLU4100,004100,004100,00
    
 Bývanie - neklasifikované  
 Dom služieb - spolu4180,004180,004180,00
632001Energie 4000,004000,004000,00
632002Vodné130,00130,00130,00
633006Všeobecný materiál50,0050,0050,00
 SPOLU4180,004180,004180,00
    
 Obecné nákladné auto- spolu1653,001653,001653,00
634001Palivo - PHM900900900
637015Poistka na auto253253253
633006Všeobecný materiál500500500
 Spolu165316531653
    
 Byty v správe obce - spolu12100,0012100,0012100,00
633006Všeobecný materiál - SAD100,00100,00100,00
637 004Bytovka 551 Teplo a TÚV- Dalkia12000,0012000,0012000,00
 Spolu12100,0012100,0012100,00
    
  Slobodáreň - spolu2350,002350,002350,00
632001Energie2000,002000,002000,00
632 002Vodné300,00300,00300,00
633006Všeobecný materiál50,0050,0050,00
 Spolu2350,002350,002350,00
    
 Bývanie a občianska vybavenosť  
 Kultúrny dom - spolu2100,002100,002100,00
635006Údržba budovy1000,001000,001000,00
632001Plyn ako energia1000,001000,001000,00
637004Všeobecné služby100,00100,00100,00
637005Špeciálne služby0,000,000,00
 Spolu2100,002100,002100,00
    
 Rekreácia , náboženstvo  
 Rekreačné a športové služby - spolu9860,009860,009860,00
642001ŠK- AGRO BANÍK - transfer8600,008600,008600,00
642001Miestny stolnotenisový klub660,00660,00660,00
642001Klub Alpinistov a turistov Dúbrava - transfer600,00600,00600,00
637027Dohoda o vykonaní práce   
 Spolu9860,009860,009860,00
    
 Náboženské služby- spolu1120,001120,001120,00
632001Energie200,00200,00200,00
632002Voda70,0070,0070,00
635006Všeobecný materiál200,00200,00200,00
637027Dohoda o vykonaní práce 650,00650,00650,00
    
 Dom smútku - cintorín - spolu1120,001120,001120,00
    
 Školstvo - spolu167142,00167142,00167142,00
641006Základná škola (KŠÚ)79517,0079517,0079517,00
641006MŠ, ŠKD,Škols.jedáleň87625,0087625,0087625,00
 Spolu167142,00167142,00167142,00
    
 SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY403 898,00403 898,00403 898,00
    
 Bežné výdavky bez ZŠ s MŠ236 358,00236 358,00236 358,00
Kapitálový rozpočet - príjmy
Číslo položkyNázovRozpočet 2015Rozpočet 2016Rozpočet 2017
  0,000,000,00
  0,000,000,00
  0,000,000,00
 Spolu0,000,000,00
Kapitálový rozpočet - výdavky
Číslo položkyNázovRozpočet 2015Zdroje krytia výdavkov    
   RFDotáciaZdruž. pr.VlastnéÚver
717Námestie pred obecným úradom30000,000,000,000,0030000,000,00
717Parkovacie plochy - ev. kostol 12000,000,000,000,0012000,000,00
 Spolu42000,000,000,000,0042000,000,00
Finančné operácie
NázovRozpočet 2015Rozpočet 2016Rozpočet 2017
Splátka úveru 10 BJ4 500 €4 500 €4 500 €
Spolu4 500 €4 500 €4 500 €

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka