Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie osobitného zreteľa - prevod nehnuteľného majetkuVytlačiť
 

Podľa §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s c h v a ľ u j e  dôvody hodného osobitného zreteľa prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dúbrava, a to parcelu C-KN 130/3 o výmere 24 m2, druh záhrada, C-KN 131/2 o výmere 91 m2, druh ostatná plocha, ako novovytvorené parcely, geometrickým plánom č. 71/2018-LM zo dňa 7. 8 .2018 od pôvodnej parcely E-KN 60, evidovanej na LV 1435, pre žiadateľov Ing. Peter Barkóci, bytom Žiarska 604/6, 031 01 Liptovský Mikuláš s manželkou Ing. Gabrielov Barkóciovou, 032 12 Dúbrava 138. Cena prevodu nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom č. 12 vypracovaným Ing. Tatianou Bachtíkovou, Liptovský Trnovec č. 33

parcela C-KN 130/3 o výmere 24 m2 druh záhrady   8,81 €/m2

parcela  C-KN 131/2 o výmere 91 m2 druh ostatné plochy  11,33 €/m2

Dôvody hodného osobitného zreteľa:

Nehnuteľnosť – pozemok z južnej strany vo vlastníctve žiadateľov Ing. Petra Barkóciho a Ing. Gabriely Barkóciovej je v kontakte s parcelou C-KN 130/3, na ktorú nadväzuje parcela C-KN 131/2. Uvedené nehnuteľnosti zo západnej strany sú obtekané vodným tokom Dúbravka, z východnej strany hraničia s ochranným pásmom miestnej komunikácie. Na pozemku vo vlastníctve žiadateľov sú pod zemou uložené železobetónové rúry, cez ktoré pretekajú vody Partizánskeho potoka, čo obmedzuje žiadateľov užívať nehnuteľnosť podľa vlastného uváženia.

Vzhľadom na polohu a rozlohu pozemku, C-KN 130/3 a 131/2. sú obmedzené možnosti využiť tento pozemok na rozsiahle investície kapitálových výdavkov. Prevodom nehnuteľností nedôjde k obmedzeniu výkonu správy miestnej komunikácie. Ostávajúca časť pozemku C-KN 131/1 bude pre obce Dúbrava využitá ako plocha verejnej zelene a priestor na umiestnenie prístrešku nádob separovaného odpadu. Žiadatelia, tak ako v minulosti aj v súčasnosti, vykonávajú z vlastnej vôle kosenie trávnatej plochy a to na celej parcele E-KN 60.

Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti bude znášať nadobúdateľ.


 
 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka