Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ DúbravaVytlačiť
 

č. 682/2017

 Obec Dúbrava

podľa § 4 ods. 1 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Dúbrava 464

 1. Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov:

 • úplné stredné odborné vzdelanie pre uvedený druh školy
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • vykonanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúšky alebo jej náhrada)

 

 1. Ďalšie požiadavky a kritériá:
 • bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 Zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť
 • znalosť práce s PC

 

 1. Požadované doklady:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( rozsah max. 4 strany)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku do výberového konania doručte do 29.12.2017 do 12,00 hod.

na adresu:Obec Dúbrava, Obecný úrad 191, 032 12 Dúbrava

Obálku označte heslom „VK – (adresa školy) – neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: na tel. 0907/460217

V Dúbrave, dňa 29.11.2017

                                                                                                        Vladimír Janičina

                                                                                                           Starosta obce


 
 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka