Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Schválené: 16.2.2007

Účinnosť: 5.3.2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava č. 1/2007
O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave podľa § 4 ods. 3 pís. h. zákona č 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2, 4 a 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Dúbrava toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
 

 1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní a vyúčtovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Pod pojmom dotácie sa na účely VZN rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce Dúbrava.

 

ČL. 2
Vymedzenie okruhu subjektov a všeobecné podmienky poskytnutia prostriedkov
 

 1. Dotáciu možno poskytnúť:
  a) Právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia.
  b) Inej obci (mestu) alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
  c) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1 písm. a) a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytnutím služby overovateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných a verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti.
 2. Verejnoprospešné služby podľa zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov sú najmä:
  a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  d) ochrana ľudských práv a slobôd,
  e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
 3. Verejnoprospešné účely podľa zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách sú najmä:
  a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
  b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
  c) ochrana a tvorba životného prostredia,
  d) zachovanie prírodných hodnôt,
  e) ochrana zdravia,
  f) ochrana práv detí a mládeže,
  g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy,
  h) humanitná pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
 4. Finančné prostriedky sa môžu poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej starostovi obce prostredníctvom podateľne obce, ktorú je potrebné doručiť do 15. októbra ak majú byť poskytnuté v rámci rozpočtu obce na nasledujúci rok.
 5. Žiadosť musí obsahovať:
  a) presné označenie subjektu, ktorý žiada prostriedky s vyznačením identifikačných údajov (IČO, DIČ, bankové spojenie) a osôb oprávnených na uzatváranie zmlúv. U fyzickej osoby – podnikateľa meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, živnostenský list alebo iné oprávnenie podľa osobitných predpisov,
  b) výšku požadovanej dotácie a jej predpokladané čerpanie,
  c) účel, na ktorý sa dotácia žiada, miesto a termín realizácie, odôvodnenie potreby dotácie, jej naliehavosť, rozor prípadného očakávaného prínosu, finančné krytie akcie, kvantifikácia nákladov, celkový náklad akcie, podiel vlastných a iných sponzorských a grantových prostriedkov. Na požiadanie je potrebné k žiadosti priložiť aj doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti.
 6. Dotácia je výdavok obce, ktorý je poskytovaný účelovo a nenávratne a jej poskytnutie sa môže viazať na splnenie prijateľnej bezplatnej aktivity pre obec zo strany prijímateľa dotácie.
 7. V osobitných zreteľoch, pokiaľ to bude vyžadovať záujem obce, je možné vyhlásiť súťaž o získanie dotácie. Vo vyhlásení sa uvedú podmienky súťaže.

   

 

Čl. 3
Schvaľovanie dotácií

 1. Obecný úrad posúdi úplnosť predložených žiadostí. V prípade neúplnosti vyzvú žiadateľa o doplnenie v stanovenej lehote.
 2. Príslušná komisia obecného zastupiteľstva posúdi žiadosti a s písomným stanoviskom predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Po schválení obecným zastupiteľstvom spracuje obecný úrad dohodu.
 3. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej dohody uzavretej medzi obcou a prijímateľom dotácie. Na uzavretie dohody je oprávnený starosta. Dohoda okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať minimálne: výšku dotácie, účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, ustanovenie o povinnosti prijímateľa vyúčtovať poskytnutú dotáciu, sankcie za neoprávnené použitie poskytnutých prostriedkov, ustanovenie, že obec Dúbrava si vyhradzuje právo kontroly využitia poskytnutých prostriedkov.
 4. O poskytnutí finančných prostriedkov a výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

   

Čl. 4
Spôsob a náležitosti vyúčtovania
 

 1. Vyhodnotenie akcie, na ktorú bola poskytnutá dotácia vrátane jej vyúčtovania je príjemca povinný predložiť starostovi do jedného mesiaca po jej skončení, najneskôr však do 31. 12. v roku, v ktorom bola čerpaná,
 2. Pri neoprávnenom použití finančných prostriedkov príjemca bude povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky a zaplatiť sankciu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia, najmenej 33,19 €.
 3. Prijímateľ je povinný preukázať použite dotácie formou:
  a) finančného vyjadrenia v každom prípade,
  b) splnením dohodnutej bezplatnej aktivity pre obec, ak je dohodnutá,
 4. K finančnému vyúčtovaniu je prijímateľ povinný predložiť doklady, ktoré vieorhodne preukazujú dohodnutý účel a to najmä:
  a) faktúry za dodávky tovarov a služieb vrátane dokladu o ich zaplatení (výpis z účtu, výdajový pokladničný doklad),
  b) doklad z registračnej pokladne, vrátane výdavkového pokladničného dokladu,
  c) príjmový pokladničný doklad,
  d) výdavkový pokladničný doklad (vrátane príloh, ktoré preukazujú účel výdavku),
  e) vyplnené tlačivá cestovných príkazov vrátane dokladu o vyplatení cestovného,
  f) spotreba tovaru a materiálu vrátane dokladov o ich obstaraní, interné doklady,
  g) štartovné listiny, výsledkové listiny,
  h) dohody o odmenách vrátane dokladu o ich vyplatení (výplatná listina, pokladničný doklad),
 5. Všetky predložené doklady musia mať charakter a náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom o účtovníctve (§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z.).
 6. Výpočet dokladov nie je taxatívny, je v právomoci pracovníka zodpovedného za kontrolu vyúčtovania dožiadať aj iné doklady pre splnenie účelu.
 7. Súčasťou vyúčtovania musí byť aj vyhodnotenie akcie, na ktorý bol príspevok poskytnutý.
 8. Vyúčtovanie príspevku sa predkladá na príslušnom tlačive.
 9. Splnenie dohodnutej bezplatnej aktivity pre obec prijímateľ preukazne odsúhlasí s pracovníkom zodpovedným za vyúčtovanie.

   

 

Čl. 5
Vzťah k rozpočtu obce

 1. Dotácie sa poskytujú z prostriedkov rozpočtu obce.
 2. Zdrojom prostriedkov na tento účel sú vlastné príjmy z rozpočtu obce, ktoré sa na tento účel vytvárajú v procese hospodárenia
 3. Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný rok vyčlení objem finančných prostriedkov pre tento účel už v schválenom rozpočte na príslušný rok alebo v jeho zmenách počas roka.
 4. Dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu, účel, podľa odvetvových oblastí rozpočtu.
 5. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
 6. Poskytnutie dotácie nesmie ohroziť vecné a časové plnenie úloh obce vyplývajúcich zo schváleného rozpočtu na príslušný rok.
 7. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
 8. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
 

 1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 16. 2. 2007, prijaté uznesením č. 20/02/2007.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 05. 03. 2007.
 3. Toto VZN je prístupné na obecnom úrade.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka