Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dúbrava 6/2017Vytlačiť
 

STAROSTA OBCE DÚBRAVA Vladimír Janičina, podľa § 13 ods. 4. písm. a, zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2017 o 17,00 h s týmto programom.

 1. Otvorenie

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba predsedu a členov návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

 1. Kontrola plnenia uznesenia za dňa 25.7.2017
 2. Návrh na schválenie zmluvy o postúpení pohľadávky postupcu CBA VEREX, a. s. na postupníka Obec Dúbrava.
 3. Návrh na schválenie postúpenia pohľadávky zamestnancov spoločnosti Obec Dúbrava s. r. o., na Obec Dúbrava, ako vlastníka spoločnosti.
 4. Návrh na schválenie úverového prísľubu VÚB banka na obdobie 1 rok, na účel poskytnutia súvisiaci so spolufinancovaním projektu Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I. etapa.
 5. Návrh na schválenie
 • predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I. etapa, realizovaného v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom obce Dúbrava a platným programom rozvoja obce Dúbrava,
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 • zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,
 1. Prejednanie žiadosti spoločnosti Vydavateľstvo SSS spol. s r.o. vo veci poskytnutia finančného príspevku na vydania knihy s názvom Ajhľa človek, ktorej autorom je rodák z obce Dúbrava, František Juriga a dielo je venované JUDr. Floriánovi Sivákovi DrSc. k jeho nedožitým 85 narodeninám.
 2. Rôzne
 3. Diskusia
 4. Záver

                                                                                     Vladimír Janičina

                                                                                        Starosta obce


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na povolenie vodnej stavby "IBV Chrasť Dúbrava - Splašková kanalizácia a vodovod I. etapa"


 
 

Zverejnenie elektronickej adresy pre Voľby do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci  Dúbrava:

obecdubravalm@imafex.sk


 
 

Petícia za zachovanie Potravín UHLISKOVytlačiť
 

Dňa 21. 7. 2017 bola na Obecný úrad v Dúbrave doručená petícia za zachovanie Potravín Uhlisko v dolnej časti obce Dúbrava. Obecné zastupiteľstvo petíciu prerokovalo na zasadnutí dňa 25. 7. 2017.

Sprievodný list k petícii a vyhodnotenie petície Sprievodný list k petícii a vyhodnotenie petície.pdf Sprievodný list k petícii a vyhodnotenie petície.pdf (663.1 kB)
Uznesenie OZ Dúbrava o prerokovaní petície Uznesenie_41_2017.pdf Uznesenie_41_2017.pdf (388.8 kB)

 
 

Prenechanie nehnuteľného majetku do nájmuVytlačiť
 

Obec Dúbrava na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dúbrava č. 42/2017 zo dňa 25. 7. 2017 prenecháva do nájmu nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - nebytové priestory (prevádzka obchodu a skladové priestory) v budove Domu služieb, za účelom prevádzky obchou potravín a drogérie. Nájomné za predajné a skladové priestory 1 €/rok bez dodávky energií a vody. 

Prenechanie do nájmu je na základe osobitného zreteľa, ktorý je uverejnený na:

http://www.obecdubrava.sk/oznamy/zverejnenie-osobitneho-zretela.html


 
 

dnes je: 22.9.2017

meniny má: Móric

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka