Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ Dúbrava 2/2019Vytlačiť
 

STAROSTA OBCE DÚBRAVA Vladimír Janičina, podľa § 13 ods. 4. písm. a, zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave, ktoré sa uskutoční dňa 18. 2. 2019 o 17.00 h s týmto programom.

 1. Otvorenie

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba predsedu a členov návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Kontrola plnenia uznesenia za dňa 7. 1. 2019
 2. Voľba hlavného kontrolóra obce Dúbrava
 3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
 4. Delegovanie za zriaďovateľa člena do Rady základnej školy s materskou školou.
 5. Návrh na schválenie dodatku č. 13 k zmluve o dielo so spoločnosťou OZO, a. s. so sídlom Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš vo veci ujednania o cene s nakladaním s odpadmi.
 6. Informácia o zložení krízového štábu obce Dúbrava.
 7. Diskusia
 8. Záver

Vladimír Janičina

Starosta obce


 
 

Informácia pre voličaVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce DúbravaVytlačiť
 

VYHLÁSENIE  VOĽBY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  DÚBRAVA

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 4 /2019 zo dňa 7.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dúbrava na deň 18.2.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu kontrolóra obce:

 • písomná prihláška, v ktorej kandidát uvedie meno, priezvisko, titul, bydlisko a kontaktné údaje
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 • overená kópia dokladu o vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 5 hod./týždenne tj. 13,33% pracovný úväzok.

Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 4.2.2019 do 16:00 hod. v uzatvorenej obálke v kancelárii  Obecného  úradu v Dúbrave alebo poštou na adresu: Obec Dúbrava, Dúbrava 191, 03212. Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DÚBRAVA – NEOTVÁRAŤ!“

Úplnosť predložených prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí  obecné zastupiteľstvo . Na voľbu hlavného kontrolóra dňa 18.02.2019 postúpia len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady.

Vladimír Janičina

starosta obce

V Dúbrave 7.1.2018


 
 

Územný plán obce DúbravaVytlačiť
 

15. 12. 2014

Územný plán obce Dúbrava

Súbor na stiahnutie schema 1a.pdf schema 1a.pdf (422.7 kB)
Súbor na stiahnutie schema 1b.pdf schema 1b.pdf (486.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4. doprava_5000.pdf 4. doprava_5000.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 5. TI_5000.pdf 5. TI_5000.pdf (3.3 MB)

 
 

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka