Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 2.9.2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 42/2019 zo dňa 2. 9. 2019

K bodu č. 5 programu

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Zmenu kapitálového rozpočtu obce Dúbrava 

Príjmy
513 001   Terminovaný investičný úver na dofinancovanie projektu          60 000,- €
                  – Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej
                 školy s materskou školou v Dúbrave formou zateplenia     

513 001  Revolvingový úver na úhradu výdavkov z investičných             150 000,- €
               faktúr do doby poskytnutia finančných prostriedkov
               z Environmentálneho fondu   

Výdaje
717 002   Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej                   60 000,- €
                školy s materskou školou v Dúbrave formou zateplenia
                 - technické zhodnotenie budovy   

717 002  Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej                 150 000,- €
               školy s materskou školou formou zateplenia
               - technické zhodnotenie budovy   

Počet všetkých poslancov 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní  -  7

Za –  Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Ing. Pavel Mrázik, Marek Mrázik, Dalibor Oravec, Iveta Roubová,
Proti – O
Zdržal sa - O

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 41/2019 zo dňa 2. 9. 2019

K bodu č. 4 programu

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:

Prijatie úveru vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. na financovanie kapitálových výdavkov na zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy s materskou školou v Dúbrave formou zateplenia – termínový investičný  úver vo výške 60 000,- € na priame financovanie výdavkov z investičných faktúr splatnosť do 1 roka od podpisu zmluvy o termínovanom úvere.

Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi obcou a VÚB.

ODPORÚČA:
starostovi obce uzavretie zmlúv s poskytovateľom úveru s príslušnou dokumentáciou.

Počet všetkých poslancov 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní - 7

Za – Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Ing. Pavel Mrázik, Marek Mrázik, Dalibor Oravec, Iveta Roubová,
Proti – O
Zdržal sa - O

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 40/2019 zo dňa 2. 9. 2019

K bodu č. 3 programu

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:

Prijatie úveru vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. na financovanie kapitálových výdavkov na zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy s materskou školou v Dúbrave formou zateplenia – revolvingový (preklenovací) úver vo výške 150 000,- € na účel úhrady výdavkov z investičných faktúr do doby poskytnutia finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu dotácie na rok 2019.

Zabezpečenie úveru formou vystavenia vlastnej zmenky Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi obcou a poskytovateľom úveru.

ODPORÚČA:
starostovi uzavretie zmluvy o poskytnutí úveru s príslušnou dokumentáciou.

Počet všetkých poslancov - 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní - 7

Za – Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Ing. Pavel Mrázik, Marek Mrázik, Dalibor Oravec, Iveta Roubová,
Proti – O
Zdržal sa - O

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 39/2019 zo dňa 2. 9. 2019

K bodu č. 2 programu

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:

Plnenie uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 8. 2019
Bod 3 - Platnosť prijatého nariadenia je v termíne od 1. 9. 2019
Bod 4 - schválený text rekonštrukcie mosta na ul. Záhradná je povinnou prílohou podania žiadosti o NFP.

Počet prítomných poslancov - 7

Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Ing. Pavel Mrázik, Marek Mrázik, Dalibor Oravec, Iveta Roubová,

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 38/2019 zo dňa 2. 9. 2019

K bodu č. 1 programu

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

KONŠTATUJE:
Počet všetkých poslancov - 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí zastupiteľstva -  7
Ospravedlnení: Vlastimil Lúčan, Peter Mrnčo

BERIE NA VEDOMIE:
Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva
Zapisovateľ – RNDr. Katarína Kasanická
Overovateľ - Mária Durná, Igor Danaj

VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:      
Predseda - Mgr. Katarína Gejdošová
Člen - Ing. Pavel Mrázik
Člen - Dalibor Oravec

SCHVAĽUJE:
Predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní  -  7

Za - Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Ing. Pavel Mrázik, Marek Mrázik, Dalibor Oravec, Iveta Roubová,

Proti – O
Zdržal sa - O

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenia OZ Dúbrava 6/2019

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka