Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.8.2019

Uznesenia OZ Dúbrava 5/2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 37/2019 zo dňa 12. 8. 2019

K bodu č. 4  programu
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

SCHVAĽUJE:
Realizáciu investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.2/1.3 – 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie pre projekt“ Rekonštrukcia -stavebné úpravy mosta cez vodný tok Dúbravka v rámci protipovodňových opatrení“. Celkové oprávnené náklady cca 37 600 €, spolufinancovanie žiadateľa  0%

Počet všetkých poslancov 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní  -  6

Za - Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Vlastimil Lúčan, Marek Mrázik, Iveta Roubová
Proti – O
Zdržal sa -O

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 36/2019 zo dňa 12. 8. 2019

K bodu č. 3  programu
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

SCHVAĽUJE :

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Počet všetkých poslancov 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní  -  6

Za - Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Vlastimil Lúčan, Marek Mrázik, Iveta Roubová
Proti – O
Zdržal sa -O

Vladimír Janičina
Starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 35/2019 zo dňa 12. 8. 2019

K bodu č. 2  programu
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
plnenie uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. 6. 2019
Bod 3,- 4, – bod. administratívneho charakteru účtovnej povahy výstupy z nich budú predložené k výkonu auditu účtovníctva za rozpočtový rok 2018.
Bod 5-  Uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dúbrava pre žiadateľa pána Ing. Miroslava Nemca na účel vydania publikácie.
Bod 6 – Informoval pán Vlastimil Lúčan

Počet prítomných poslancov  -  6

Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Vlastimil Lúčan, Marek Mrázik, Iveta Roubová

Vladimír Janičina
Starosta obce

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 34/2019 zo dňa 12. 8. 2019

K bodu č. 1 programu

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

KONŠTATUJE:
Počet všetkých poslancov - 9     
Počet poslancov prítomných na zasadnutí zastupiteľstva - 6    
Ospravedlnení: Ing. Pavel Mrázik, Dalibor Oravec, Peter Mrnčo

BERIE NA VEDOMIE:
Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva
Zapisovateľ –  RNDr. Katarína Kasanická, PhD.
Overovateľ - Vlastimil Lúčan, Igor Danaj

VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda - Mgr. Katarína Gejdošová
Člen - Mária Durná
Člen - Iveta Roubová

SCHVAĽUJE:
Predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplnenie programu o návrh na schválenie textu rekonštrukcie mosta cez vodný tok Dúbravka.

Počet všetkých poslancov 9
Počet poslancov prítomných na hlasovaní  -  6

Za –  Igor Danaj, Mária Durná, Mgr. Katarína Gejdošová, Vlastimil Lúčan, Marek Mrázik, Iveta Roubová
Proti – O
Zdržal sa - O

Vladimír Janičina
Starosta obce

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka