Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 3.6.2009

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 31/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č.8 programu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

I.BERIE NA VEDOMIE:
-Ukončenie nájomného vzťahu na predmet nájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb pani Darinou Urbanovou – kaderníctvo DÁRIA z dôvodu ukončenia poskytovania uvedených služieb.
-Návrh starostu obce na nepodanie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v opatrení 3.4.1 na stavebné úpravy Kultúrneho domu, Obecného úradu, z dôvodu:
a/ - nedostatočného, možného získania finančného krytia poz. 300 € na osobu s trvalým pobytom, v prípade úspešnosti získania príspevku na uvedenú investíciu. Obstarávací náklad investície 958 385,80 € - 28 872 330,52 Sk, nenávratný príspevok v maximálnej výške 380 400 € - 11 459 ,93 -,Sk. Rozdiel medzi obstarávacím nákladom a nenávratným príspevkom, ktorý by bol potrebný dofinancovať investorom je - 577 985,79 € -17 412 400 -,Sk
b/ - uprednostnenie podania žiadosti riadiacemu orgánu vo veci výstavby ČOV, kanalizácia Dúbrava v opatrení 3.4.1
-Žiadosť pani Dáši Tomčíkovej bytom Dúbrava 511 vo veci nájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom poskytovania služieb občanom Kaderníctvo – Holičstvo.

II.SCHVAĽUJE:

-Návrh predkladateľa, starostu obce, na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb na rozpočtový rok 2009 s pani Ing. Annou Klimčíkovou.

-Nepodanie žiadosti riadiacemu orgánu Ministerstva pôdohospodárstva v opatrení 3.4.1 o nenávratný finančný príspevok na stavebné úpravy Kultúrneho domu a Obecného úradu, z dôvodu nedostatočnej výšky finančných prostriedkov 300 € na osobu s trvalým pobytom čo predstavuje 380 400 € - 11 459,93,- Sk obstarávací náklad 958 385€ - 28 872 330,- Sk a uprednostnenie podania žiadosti na výstavbu ČOV, kanalizácia Dúbrava.

-Žiadosť pani Daši Tomčíkovej bytom Dúbrava 511 vo veci nájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom poskytovania služieb občanom Kaderníctvo – Holičstvo. Nájomné za predmet nájmu je mesačné vo výške 76,25,- € 2 297,- Sk do dňa .... kalendárneho mesiaca za budúci mesiac.
Otváracie hodiny prevádzky Pondelok 09.00 - 16.00 hod
Utorok 09.00 - 16.00 hod
Streda 09.00 - 16.00 hod
Štvrtok 09.00 - 18.00 hod
Piatok 09.00 - 12.00 hod
Sobota – podľa objednávok zákazníkov - do 16.00 hod.

 

Vladimír Janična
Starosta obce

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 30/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č.8 programu:

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

I.BERIE NA VEDOMIE:

Návrh starostu obce na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí audítorských služieb na rozpočtový rok 2009 s pani Ing. Annou Klimčíkovou.

II.SCHVAĽUJE:

Návrh predkladateľa, starostu obce, na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb na rozpočtový rok 2009 s pani Ing. Annou Klimčíkovou.

 

Vladimír Janična
Starosta obce
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 29/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu 7 programu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

I.BERIE NA VEDOMIE:

Cenové ponuky uchádzačov o vykonanie prác - stavebných úprav budovy Domu služieb a to na základe zverejnenej ponuky investorom Obec Dúbrava.

Predložená ponuka

Spoločnosť GEVOS,s.r.o IČO: 36 440 84,1 Galovany 162 cenová ponuka 19 103,28 €
- 575 505,41-, Sk

WOODWORK – Juraj Mikuš IČO: 40 978 907, cenová ponuka 10 902,85 € - 328 459,25-, Sk

II. SCHVAĽUJE:

Dodávateľa na dodanie diela stavebných úprav Domu služieb, podľa výzvy investora Obec Dúbrava - WODWORK – Juraj Mikuš IČO: 40 978 907 za cenu diela podľa predloženej cenovej ponuky uchádzačom za 10 902,85 € - 328 459,25-, Sk

 

Vladimír Janična
Starosta obce
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 28/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č. 6. programu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

SCHVAĽUJE:

Úpravu rozpočtu č. 2 obce Dúbrava rozpočtového roka 2009 na výšenie príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu obce, prostriedkami:

- rezervného fondu obce vo výške 3 319,39 € -100 000,-Sk náhrada za vyvlastnené pozemky
- Prebytok hospodárenia za rok 2008 vo výške 675 000,-Sk

        9 958,18 € - 300 000,- Sk nákup úžitkového motorového vozidla
       12 447,72 € - 370 000,- Sk stavebné úpravy Domu služieb

 

Vladimír Janična
Starosta obce

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 27/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č.5 programu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

SCHVAĽUJE:

Uvoľnenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 319,39 € - 100 000-,Sk na úhradu za vyvlastnené pozemky neznámych vlastníkov pod stavbu ČOV, Kanalizácia a účelová komunikácia Dúbrava s poukázaním na depozitný účet Slovenského pozemkového fondu.

 

Vladimír Janična
Starosta obce

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 26/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č. 4 programu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

SCHVAĽUJE:

Použitie prostriedkov prebytku hospodárenia z rozpočtového roku 2008 vo výške 22 405.90 € - 675 000 Sk a to :

Nákup úžitkového motorového vozidla 9 958,18 € - 300 000-, Sk
Stavebné úpravy Domu služieb 12 447,72 € - 375 000-, Sk

Vladimír Janičina
Starosta obce


 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 25/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č. 3 programu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

I. BERIE NA VEDOMIE:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dúbrava p. Ing. Pavla Slabeja k návrhu k záverečnému účtu obce Dúbrava za rok 2008. Záverečný účet bol zverejnený v15 dňovej lehote v zmysle osobitných predpisov.

Príjmy: bežné – 14 687 tis. Sk. 487 519,09 €
          kapitálové - 1 169 tis. Sk. 38 803,69 €
          finančné operácie - 1 223 tis. Sk 40 596,16 €
Spolu 17 079 tis. Sk 566 918,94 €

Výdaje: bežné -5 958 tis. Sk 197 769,37 €
           splácanie úrokov 175 tis. Sk 5 808,94 €
           kapitálové - 5 137 tis. Sk 170 517,16 €
           finančné operácie - 188 tis. Sk 6 240,46 €
           ZŠ- prenesené kompetencie - 2 426 tis. Sk 80 528,45 €
           MŠ- originálne kompetencie - 2 520 tis. Sk 83 648,68 €
Spolu 16 404 tis. Sk 544 513,05 €

 

Výsledok hospodárenia za rok 2008 + 675 tis. Sk 22 405,90 €.

 

Hlavný kontrolór obce navrhuje záverečný účet obce za rok 2008 schváliť bez výhrad.

 

II. SCHVAĽUJE:

Záverečný účet obce Dúbrava za rozpočtový rok 2008 s prebytkom hospodárenia vo výške 675 tis. Sk – 22 405,90 € bez býhrad.

Vladimír Janična
Starosta obce
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave číslo 24/2009 zo dňa 3.6.2009

K bodu č. 2 programu.

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

BERIE NA VEDOMIE:

Plnenie uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.4.2009.

 

- Uzatvorená Zmluva o sprostredkovaní realitných služieb so sprostredkovateľom SOFIA reality, s.r.o na predaj budovy materskej školy.
- Uzatvorená Zmluva o dielo na opravu miestnych komunikácií so spoločnosťou RILINE Štiavnická cesta 5140.

 

Vladimír Janičina
Starosta obce


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka